Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden The Social Pact Website

Aanvaarding gebruiksvoorwaarden

Deze website (“Website”) wordt beschikbaar gesteld door The Social Pact B.V., gevestigd aan de Binckhorstlaan 36 C1 66 2516 BE ’s-Gravehage, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71858636 (“The Social Pact”).

Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”), het privacy statement (“Privacy Statement”) en de cookie policy (“Cookie Policy”, gezamenlijk met de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Statement: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van de Website en op alle informatie en diensten die via de Website aangeboden worden.

Door de Website te bezoeken of door gebruik te maken van de (functies van de) Website geeft u aan akkoord te zijn met de Voorwaarden. Indien u NIET akkoord gaat met de Voorwaarden wordt u verzocht de Website NIET te gebruiken.

De Voorwaarden kunnen te allen tijde door The Social Pact worden gewijzigd. Gewijzigde Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie daarvan op de Website. Door na publicatie van gewijzigde Voorwaarden de Website te blijven gebruiken, wordt u geacht akkoord te zijn met de gewijzigde Voorwaarden.

Wij raden u aan de Voorwaarden aandachtig te lezen voordat u de Website gebruikt zodat u op de hoogte bent van de rechten en verplichtingen die van toepassing zijn bij gebruik van de Website. Indien u vragen heeft met betrekking tot de Voorwaarden kunt op contact opnemen met info@thesocialpact.nl.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op de Website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinde aangeboden. The Social Pact garandeert niet dat de informatie op de Website juist, volledig en actueel is, dat de Website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten.

The Social Pact aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik of het geen gebruik kunnen maken van de Website, daarbij inbegrepen schade veroorzaakt door virussen.

The Social Pact is gerechtigd de beschikbaarheid van de Website en (een deel van de) op de Website aangeboden diensten op te schorten. Daarnaast behoudt The Social Pact zich het recht voor om op de Website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, wijzigen of niet langer aan te bieden.

Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, alle informatie, diensten, teksten, afbeeldingen, video’s, tabellen, software en andere materialen op de Website komen uitsluitend toe aan The Social Pact of haar licentiegever of achterliggende rechthebbenden die hebben ingestemd met het gebruik daarvan op de Website. Het is u toegestaan om de aanwezige informatie op de Website te kopiëren, te downloaden en af te drukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u de gekopieerde, gedownloade of afgedrukte informatie niet wijzigt of verwijdert en daarbij aangeeft dat de tekst afkomstig is van de Website (bronvermelding). Elk ander gebruik van de informatie op de Website is uitdrukkelijk verboden.

Privacy

The Social Pact gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in het Privacy Statement.

Links

De Website kan links naar internetwebsites van derden bevatten. Voor de inhoud of het gebruik van deze andere websites draagt The Social Pact geen verantwoordelijkheid. De Voorwaarden van The Social Pact zijn niet van toepassing op deze websites van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met deze Voorwaarden, daarbij inbegrepen geschillen met betrekking tot het bestaan, het uitvoeren en de geldigheid van deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.