Privacybeleid

Privacy Statement The Social Pact Website

The Social Pact B.V. (“The Social Pact”) hecht grote waarde aan uw privacy en aan een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke informatie.

Dit Privacy Statement bevat informatie over de manier waarop The Social Pact uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens betreft elke handeling met betrekking tot de persoonsgegevens handmatig of electronics, waaronder in ieder geval begrepen het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van gegevens zoals naam, identificatienummer of locatiegegevens, of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld diens fysieke, genetische, economische, culturele of sociale identiteit. Er is geen sprake meer van persoonsgegevens in geval de gegevens adequaat zijn geanonimiseerd.

Binnen het begrip persoonsgegevens bestaan ook bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens waaruit het ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Dit Privacy Statement geeft inzicht in het gebruik van uw persoonsgegevens door The Social Pact en in de rechten die u daarbij heeft als gebruiker van de diensten van The Social Pact.

Omvang verwerking van persoonsgegevens

Dit Privacy Statement beschrijft hoe The Social Pact omgaat met persoonsgegevens die zijn verzameld na gebruik van de website [www.thesocialpact.nl] (“Website”).

Tijdens uw bezoek aan de Website kan The Social Pact persoonsgegevens van u verzamelen, zowel direct als indirect. The Social Pact zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Wie beslist wat er met uw informatie gebeurt?

The Social Pact bepaalt met welke middelen en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens door The Social Pact vindt plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, inclusief de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Externe links op de website van The Social Pact

De Website kan linken naar sites van derden die niet onder beheer van The Social Pact vallen. U dient zich bij het gebruiken van een dergelijke link te realiseren dat het Privacy Statement van The Social Pact niet van toepassing is op de inhoud van de links van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites afzonderlijk informatie over u verzamelen. The Social Pact is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen jegens de gebruikers. The Social Pact raadt u aan om het Privacy Statement van deze website uitvoerig te bestuderen alvorens u besluit uw (persoons)gegevens te verstrekken.

The Social Pact registreert niet doelgericht demografische informatie van bezoekers aan de Website. U als websitebezoeker kunt er echter altijd voor kiezen om dergelijke informatie voor The Social Pact beschikbaar te maken (bijvoorbeeld bij het indienen van een cv). Indien u er weloverwogen voor kiest om demografische informatie met ons te delen leiden wij uit deze keuze uw uitdrukkelijke toestemming aan The Social Pact af, om deze persoonsgegevens te mogen verzamelen en te mogen gebruiken op de manieren die zijn beschreven in dit Privacy Statement. Deze toestemming wordt ook afgeleid uit uw handeling, wanneer u ervoor kiest om deze persoonsgegevens zelfstandig openbaar te maken.

Het is ons beleid om alleen de informatie te verzamelen die daadwerkelijk nodig is om aan het door u gewenste websitegebruik te kunnen voldoen. Indien de Website persoonlijke informatie over u verzamelt die niet noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan het door u gewenste websitegebruik, wordt u hiervan bij aanvang van het gebruik van de Website op de hoogte gesteld. Indien u van mening bent dat de Website onevenredig veel informatie over u heeft verzameld, dan kunt u bezwaar maken door contact met The Socail Pact op te nemen via de contactgegevens onderaan dit Privacy Statement.

Hoe gebruikt The Social Pact uw persoonsgegevens?

Indien u persoonsgegevens aan The Social Pact beschikbaar stelt gebruikt The Social Pact deze gegevens voor doelen zoals hierna omschreven in dit Privacy Statement, of voor doelen zoals aangegeven op de Website op het moment dat u deze gegevens middels het gebruik van de Website beschikbaar stelt, of zoals overduidelijk blijkt uit de context van de verwerking, inclusief:

Lijst van doeleinden waarvoor wij uw informatie gebruiken:

 • het administreren, beheren en modereren van de Website;
 • om gebruikersgegevens te sorteren en te analyseren;
 • om de ontwikkeling van onze activiteiten en diensten in kaart te brengen;
 • om te begrijpen hoe bezoekers de functies en toepassingen van onze Website gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren;
 • om uw surfervaring op de Website te personaliseren en te verrijken door inhoud weer te geven die waarschijnlijk relevant en interessant voor u is;
 • om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden te bewaken en de naleving af te dwingen, met inbegrip van beleidslijnen voor acceptabel gebruik; en/of
 • alle andere doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan The Social Pact hebt verstrekt.

Onze Website verzamelt of vergelijkt geen persoonsgegevens om deze te verkopen aan derden voor marketingdoeleinden.

Werving

The Social Pact gebruikt haar website ook als wervingsinstrument. Daarom kunt u tijdens een bezoek aan de Website uw curriculum vitae invullen/uploaden. De in dit kader door u verstrekte gegevens worden door The Social Pact uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:

 • voor wervings- en selectiedoeleinden binnen The Social Pact;
 • voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien The Social Pact u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;
 • in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Door The Social Pact wordt niet gevraagd naar demografische gegevens, zoals geslacht en beroep. Bij een online sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie op te geven.

Legitieme grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De Nederlandse wetgever verplicht The Social Pact om de wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens vast te stellen. The Social Pact baseert de verwerkingen van persoonsgegevens op één of meer van de volgende grondslagen:

 • in het belang van een effectieve levering van informatie en diensten aan u en in het belang van de doelmatige en wettige praktijk van onze organisatie (op voorwaarde dat deze uw rechten niet strijdig zijn met uw belangen);
 • om te voldoen aan alle wettige en rechtmatige verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn;
 • om onze verplichtingen uit hoofde van een met u gesloten overeenkomst na te komen;
 • of, indien er geen andere voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens voorhanden zijn: indien u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het relevante doeleinde.

Beveiliging van persoonsgegevens

The Social Pact hanteert algemeen aanvaarde standaarden van technologie en veiligheid om verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te beschermen. Alleen bevoegde personen krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie die via de Website is verzameld; dergelijke personen hebben uitdrukkelijk ingestemd met de plicht de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

The Social Pact streeft naar maximale bescherming van uw persoonsgegevens maar kan de veiligheid van persoonsgegevens die naar The Social Pact of door The Social Pact worden verzonden niet volledig garanderen.

Toepassing van Cookies

Door te klikken op de knop ALLE COOKIES TOESTAAN geeft u toestemming aan The Social Pact voor de toepassing van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacy Statement.

The Social Pact gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

 • Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor een correcte werking van onze website.
 •  Analytische/prestatiecookies. Deze cookies verzamelen informatie. Hiermee kan The Social Pact het aantal bezoekers van de website identificeren, numeriek analyseren en inzien. Deze cookies stelt The Social Pact in staat om onze Website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers de benodigde informatie kunnen vinden.
 • Functionaliteitcookies. We gebruiken deze cookies om een terugkerende bezoeker te herkennen, zodat we onze inhoud kunnen personaliseren en de voorkeuren van deze bezoeker kunnen onthouden.
 • Tracking cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de secties van de website die u hebt bezocht en de links die u heeft gevolgd. The Social Pact zal deze informatie gebruiken om de Website relevanter te maken voor uw interesses. The Social Pact kan deze beschikbare informatie ook delen met derden.

Uw rechten als gebruiker

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies door de website intrekken. Dit kunt u doen via deze link. Hiervoor moet u deze cookies actief verwijderen of blokkeren door de instellingen van uw browser aan te passen. U kunt ook de website www.allaboutcookies.org bezoeken voor meer informatie over het verwijderen of weigeren van cookies tijdens het websitegebruik en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Houd er echter rekening mee dat wanneer u uw browser zo instelt dat alle cookies (inclusief noodzakelijke cookies) worden geblokkeerd, dit invloed kan hebben op uw bezoekerservaring van de Website.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Verwerkingslocaties en overdrachten aan derde dienstverleners

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe dienstverleners om deze namens The Social Pact te verwerken. Wanneer The Social Pact persoonsgegevens doorgeeft doet The Social Pact dit voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt, voor de doeleinden zoals in dit Privacy Statement vermeld, voor het beheer en onderhoud van de Website en aanverwante systemen en/of voor andere interne of administratieve doeleinden. The Social Pact kan ook persoonsgegevens overdragen aan derde serviceproviders voor identiteitsbeheer, websitehosting en beheer, data-analyse, gegevensback-up, beveiliging en opslagdiensten.

Als u zich in de EU/EER bevindt geeft The Social Pact uw persoonsgegevens alleen door aan externe dienstverleners buiten de EU/EER:

 • Indien de ontvanger zich in een land bevindt (of een specifieke sector in een land – bijvoorbeeld een organisatie die onder het EU-VS Privacy Shield valt) waarvan de Europese Commissie erkent dat zij een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt.
 • In het kader van door de Europese Commissie vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming of andere waarborgen die voldoen aan de vereisten van de AVG voor doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER.

Uw persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan handhavings-, opsporings- en andere overheidsinstanties, aan beroepsorganisaties en andere derden, als dat vereist wordt door en/of in overeenstemming met toepasselijke wet- of regelgeving. Dit geldt ook voor informatieverzoeken die afkomstig zijn van buiten het land waar u zich bevindt. The Social Pact kan uw persoonsgegevens ook inzien en gebruiken om vast te stellen of openbaarmaking van uw persoonsgegevens mogelijkerwijs vereist of toegestaan is.

Hoe lang bewaart The Social Pact uw persoonsgegevens?

The Social Pact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld te bereiken, of zo lang als wettelijk vereist is met inachtneming van de minimale wettelijke bewaartermijnen. The Social Pact bewaart contactgegevens tot het moment dat een gebruiker zich afmeldt van de diensten van The Social Pact of tot op het moment waarop een gebruiker The Social Pact verzoekt om deze persoonsgegevens te verwijderen. Wanner u ervoor kiest om u af te melden van de beschikbaarheid voor de diensten van The Social Pact, zal The Social Pact beperkte informatie over u bewaren, zodat The Social Pact uw verzoek tot afmelden van de diensten van The Social Pact kan honoreren.

Afmelden van de diensten van The Social Pact

Indien u uw beschikbaarheid af wil melden voor de diensten van The Social Pact of andere registraties wil beëindigen, dan dient u de instructies die The Social Pact heeft gepubliceerd als uitgangspunt te nemen en deze uit te voeren om u af te melden. Als u geen e-mails of marketingberichten van The Social Pact meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de link in het bericht waardoor u definitief afgemeld wordt voor de toezending van deze berichten.

Rechten van betrokkenen met betrekking tot informatie

Op grond van de rechten die de nationale wetgever aan u toekent kunt u rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die The Social Pact van u bewaart. U heeft het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, bezwaar en op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Als u deze rechten wilt uitoefenen jegens The Social Pact of als u vragen heeft of deze rechten op uw situatie van toepassing zijn, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen op info@thesocialpact.nl. The Social Pact kan kosten in rekening brengen voor een verzoek tot toegang van uw informatie, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke relevante wetgeving.

Contact opnemen

Wanneer u vragen of klachten hebt over deze Privacy Statement of over de manier waarop uw persoonsgegevens op de Website wordt verwerkt, of als u gebruik wilt maken van een van uw hierboven beschreven rechten, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: info@thesocialpact.nl.

The Social Pact wijst u erop dat, afhankelijk van het land waar u zich bevindt, u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder voor de gegevensbescherming.

Aanpassingen Privacy statement

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd in juli 2018. The Social Pact kan dit Privacy Statement te allen tijde bijwerken door op de huidige locatie een bijgewerkte versie te publiceren. Het gewijzigde of geamendeerde Privacy Statement is van toepassing vanaf die revisiedatum. Daarom raadt The Social Pact u aan dit Privacy Statement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop The Social Pact uw persoonsgegevens beschermt en de voorwaarden waarop The Social Pact uw persoonsgegevens verwerkt.